Семінарське заняття 4

Тема: Форми міжнародних економічних відносин. Всесвітній ринок товарів і послуг. Міжнародний поділ праці.

Мета: Виявити рівень  знань студентів.

 

Перелік питань до семінарського заняття

 1. Дайте визначення міжнародного поділу праці, назвіть причини його виникнення і форми прояву.

 2. Що таке інтернаціоналізація господарського життя та які головні форми її прояву?

 3. Дайте визначення поняття "світове господарство".

 4. Які фактори зумовлюють цілісність сучасного світу, а які —  відцентрові сили? Чому так відбувається? Які наслідки цих процесів?

 5. Сформулюйте найважливіші суперечності сучасного світового  господарства.

 6. Що таке ІЛР (індекс людського розвитку)? Яка його кількісна  визначеність для найрозвиненіших країн світу і для  України?

 7. Дайте визначення міжнародних економічних відносин (МЕВ),  охарактеризуйте їхню структуру.

 8. Чому МЕВ не залишаються незмінними? Як відбувається їхня  трансформація? Чим вона зумовлена?

 9. Дайте коротку характеристику суті, форм і напрямів вивозу  капіталу.

 10. Що таке прямі і портфельні інвестиції? Коли, які з них є більш  бажаними для приймаючої країни? Чому? Аргументуйте.

 11. Що таке науково-технічне співробітництво, яких форм воно набуває?

 12. Дайте визначення міжнародної економічної інтеграції (МЕІ),  з'ясуйте її причини, форми, тенденції розвитку.

 13. Чим відрізняється світовий ринок від національного?

 14. Чим зумовлена еволюція теорій зовнішньої торгівлі?

 15. Які особливості притаманні світовому ринку послуг порівняно з ринком товарів?

 16. Що таке валютний курс?

 17. Розкрийте суть і назвіть особливості етапів розвитку МВС.

 18. Що таке конвертованість валюти, які режими конвертованості ви знаєте?

 19. Визначте причини і розкрийте форми міжнародної міграції робочої сили.

 20. Які тенденції властиві сучасному періоду міжнародної міграції  робочої сили?

 21. Проаналізуйте сучасні визначення глобалізації та розкрийте її  сутність.

 22. Чим глобальна економіка відрізняється від світової?

 23. Чому глобалізація є новим етапом інтеграційних процесів у світовій економіці?

 24. Охарактеризуйте форми прояву глобалізації.

 25. Як розраховується індекс глобалізації? Розкрийте економічний зміст цього показника.

 26. Охарактеризуйте рівні глобалізації економіки.

 27. Розкрийте суперечності глобалізації. Чи існує механізм їх вирішення?

 28. Назвіть визначальні риси глобальних проблем.

 29. У чому полягають суть глобальної екологічної кризи?

 30. Охарактеризуйте необхідні умови забезпечення екорозвитку.

 31. Які основні передумови вирішення глобальних проблем?

 32. Охарактеризуйте форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем.

 33. Яку роль відіграють ООН та інші міжнародні суспільно-політичні організації у вирішенні глобальних проблем?

 34. У чому необхідність і суть переходу до сталого розвитку?